Ostajan oikeudet

Kaupankäynnissä on aina kaksi osapuolta: ostaja ja myyjä. Myyntitilanne tarkoittaa sopimuksen solmimista, jossa molemmilla osapuolilla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia ostotilanteessa.

Kuluttajansuojalaki säätää oikeudet ja velvollisuudet

Ostotilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista säätää kuluttajansuojalaki niissä tapauksissa, joissa kaupankäynnin osapuolina ovat kuluttaja ja yritys. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa, kuten esimerkiksi käytetyn auton myynnissä, on noudatettava kauppalakia.

Joskus kaupankäynti ei mene suunnitelmien mukaan. Tuote ei ehkä vastaa odotuksia tai sen maksu viivästyy syystä tai toisesta. Riitatilanteet on ensisijaisesti pyrittävä selvittämään ostajan ja myyjän välillä keskustelemalla mutta mikäli molemmille osapuolille sopivaa ratkaisua ei löydy, voi kuluttajaneuvonta auttaa. Se antaa tietoja ja neuvoja kuluttajan oikeuksista. Varsinaiset riita-asiat ratkotaan kuluttaja-asioihin erikoistuneessa kuluttajariitalautakunnassa.

Lisäksi kuluttajan apuna on kuluttaja-asiamies, joka ei kuitenkaan pääasiallisesti puutu yksittäisiin riita-tapauksiin. Niiden sijaan kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajasuojalain ja muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien toteutumista yleisellä tasolla. Hän voi harkintansa mukaan puuttua myös yksittäisiin riitoihin erityisesti tapauksissa, joissa kuluttajariitalautakunnan päätöstä ei kehotuksesta huolimatta noudateta.

Ulkomailta ostetuissa tuotteissa sovelletaan pääasiassa ostomaassa voimassa olevia lakeja. Kuluttajaviranomaiset auttavat myös Euroopan Unionin alueelta tehdyissä ostoissa.

Ostajan velvollisuus on maksaa ajoissa

Ostajan tärkein velvollisuus on maksaa sovittu kauppahinta aikataulun mukaisesti. Jos ostaja rikkoo tämän velvollisuutensa, on myyjällä oikeus periä korkoa myöhästyneestä maksusta. Jos maksu viivästyy huomattavasti, voi ostaja sen perusteella perua koko kaupan. Kuitenkin, jos ostaja ja myyjä ovat yhdessä neuvotelleet ja sopineet lisäajasta maksulle, ei kauppaa voi perua ennen sovitun maksuajan päättymistä. Mikäli maksu toteutetaan tilisiirron kautta, sen katsotaan tapahtuneen silloin, kun ostaja tekee siirron eikä silloin, kun siirretyt rahat ilmestyvät ostajan tilille.

Jos kauppa peruuntuu ostajasta johtuvista syistä, on myyjällä oikeus saada korvaus kuluista, joita peruuntunut kauppa aiheuttaa. Tällaisia on esimerkiksi tuotteen kuljetuskustannukset tai saamatta jääneet voitot.

Ostajan velvollisuus on käyttää tuotetta oikein

Ostajan on myös käytettävä tuotetta oikein, eikä vääränlaisesta kohtelusta johtuva tuotteen vioittuminen riitä syyksi kaupan purkamiselle. Tätä varten ostajalla on oikeus saada ohjeet tuotteen oikeanlaisesta käytöstä suomeksi tai ruotsiksi, riippuen hänen äidinkielestään.

Ostajan on tarkistettava tuote ostohetkellä, sillä palautuksen syyksi ei katsota seikkaa, josta kuluttajan voidaan olettavan olevan tietoinen ostohetkellä. Näin ollen ostajan on tärkeää sovittaa tuote huolella ja tarkistaa sen kunto osana ostopäätöksen tekemistä.

Ostajan velvollisuus saada oikeaa tietoa

Ostajan on oston yhteydessä oikeus saada totuudenmukaiset tiedot esimerkiksi tuotteen alkuperästä sekä siinä käytetyistä materiaaleista, käyttöohjeista ja hinnasta. Euroopan Unioni säätelee melkoisen tarkasti esimerkiksi pakkausmerkintöjä ja tuoteselosteiden sisältöä varmistaakseen, että kuluttajat saavat riittävää ja yhdenvertaista tietoa kaikissa sen jäsenmaissa.

Etä- ja kotikaupassa kuluttajan on saatava riittävästi etukäteistietoa tuotteesta. Niitä ovat esimerkiksi perustiedot tuotteesta, hinnasta, maksuehdoista ja -tavoista, toimitus- ja muista sopimusehdoista sekä peruttamisoikeudesta. Lisäksi oston toteuttamisen jälkeen kuluttajalle on mahdollisimman pian toimitettava tilausvahvistus, joka sisältää tiedot tehdystä tilauksesta.

Ostajan oikeus virheettömään tuotteeseen

Kuluttajan on oikeus saada ostossa virheetön tuote. Mikäli se oston jälkeen osoittautuu virheelliseksi, tulee myyjän joko korjata tuote, vaihtaa se vastaavaan virheettömään, antaa tuotteesta alennusta tai jos mikään edellä mainituista ei onnistu, peruuttaa kauppa ja palauttaa kuluttajalle ostohinta.

Virhe tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei tuote sovellu tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa tai tarkoitukseen, jota varten kuluttaja sen osti. Tässä tapauksessa on tosin huomioitava, oliko myyjä ostohetkellä tietoinen poikkeuksellisesta käyttötavasta ja pystyikö hän ohjeistamaan ostajaa oikeasta käytöstä.

Tuote on virheellinen myös, jos se ei vastaa tuotekuvausta, näytettä tai mallia tai jos se ei kestävyydeltään vastaa sitä, mitä kuluttaja voi oikeutetusti odottaa tuotteen kestävän. Myös käyttöohjeiden puuttuminen voidaan laskea virheeksi.

Virheiden toteamiseen pätee niin sanottu kuuden kuukauden sääntö. Sen mukaan virheestä voi reklamoida puolen vuoden sisällä ostohetkestä, ellei kyseessä ole tuote, jonka normaali käyttöikä on mainittua aikaa lyhyempi, kuten esimerkiksi elintarvikkeet.

On tärkeää huomioida, että tuotteen normaalia kulumista ei lasketa virheeksi. Se arvioidaan yleisen mittapuun, ei yksittäisen kuluttajan odotusten mukaan. Normaalia kulumista arvioitaessa kuitenkin esimerkiksi tuotteen hinta otetaan huomioon. Kalliimman ja laadukkaampana markkinoitavan tuotteen voi perustellusti odottaa kestävän käytössä kauemmin, kuin halvemman vaihtoehtonsa.

Verkkokaupassa on oikeus palauttaa tuote

Internetistä ostaessa ei kuluttaja voi nähdä tuotetta etukäteen tarkistaakseen sen kunnon ja sovittaakseen sitä. Tästä johtuen verkkokaupassa, kuten myös muussa etäkaupassa, kuten puhelin- ja postimyynnissä, kuluttajalla on 14 vuorokautta aikaa palauttaa tuote ja purkaa kauppa. Sama oikeus koskee kotimyyntiä, jona pidetään esimerkiksi kuluttajan kotona tai työpaikalla tehtävää myyntiä.

Usein myyjät voivat myös lähimyynnissä antaa palautusoikeuden käyttämättömille, alkuperäisessä myyntikunnossa oleville tuotteille. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tuotteen sovittamisen kotona tai vaihtamisen, jos kyseessä on lahja. On kuitenkin huomioitava, että palautusetu lähimyynnissä on myyjän harkintaan perustuva vapaaehtoinen etu, josta laissa ei ole määrätty. Näin ollen kuluttaja ei voi vaatia palautusoikeutta, ellei siihen ole muuta laillista perustetta.

Privacy Policy