Myyjän velvollisuudet

Kuluttajasuojalain tarkoitus on turvata kuluttajan asema tilanteessa, jossa myyntitilanteen osapuolina ovat yksityinen kuluttaja ja elinkeinoharjoittaja. Laki on sitova ja se määrää myyjälle erilaisia velvoitteita. Myyjä ei voi yksipuolisesti toimeenpanna tai painostaa ostajaa hyväksymään käytäntöjä, jotka heikentävät kuluttajan asemaa kuluttajansuojalain vastaisesti.

Epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa ottaa yhteys Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaiseen kuluttajaneuvontaan. Se osaa neuvoa myyjän ja ostajan velvollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tässä artikkelissa esittelemme myyjän velvollisuudet pääpiirteittäin.

Myyjän velvollisuus on antaa tuotteesta oikeaa tietoa

Myyjän velvollisuus on antaa tuotteesta ja sen käyttötavoista oikeaa tietoa. Tämä velvollisuus koskee sekä itse myyntitilannetta että myyntiä edeltävää markkinointiviestintää. Suomessa markkinointia ja sen kautta annettavaa tietoa säännellään voimakkaasti pääasiassa kuluttaja-asiamiehen toimesta. Lisäksi Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Mainonnan Eettinen Neuvosto (MEN) antaa lausuntoja mainonnan ja markkinointitoimenpiteiden hyvän tavan mukaisuudesta.

Markkinoinnin ja mainonnan tärkeimmät pelisäännöt ovat Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan muun muassa seuraavat:

  • Markkinoinnin on oltava hyvän tavan mukaista. Tämä tarkoittaa, että markkinoinnin on kunnioitettava yhteiskunnassa vallitsevia yleisiä arvoja. Esimerkiksi väkivaltaa tai sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvää syrjintää ei mainonnassa saa esiintyä.
  • Mainonnan on oltava tunnistettavaa, toisin sanoen kuluttajan on tiedettävä, koska häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Kaupallista viestintää ei saa piilottaa muuhun viestintään ilman, että siitä selkeästi ilmoitetaan. Piilomainonta ei ole hyväksyttyä missään tapauksessa. Jos esimerkiksi aikakausilehteen tuotetaan tavallista artikkelia muistuttava mainosjuttu, on se merkittävä selkeästi mainokseksi. Esimerkiksi televisiossa, elokuvissa ja blogeissa on sponsoroiduista tuotteista ja tuote-esittelystä mainittava selkeästi.
  • Tuotteen myynti- ja yksikköhinta on esitettävä selkeästi suoraan tuotteessa tai sen välittömässä läheisyydessä. Tuotteen yksikköhinnalla tarkoitetaan tuotteen kilo-, litra- metri-, neliömetri- tai kuutiometrihintaa, joiden avulla kuluttaja voi helposti verrata erikokoisten pakkausten hintoja keskenään.
  • Myös alennusmyynneissä tuotteen lopullinen hinta on esitettävä selkeästi. Alennusmyynneissä on tärkeää, että tuotetta todellakin on myyty sen alkuperäisillä hinnoilla. Jatkuva alennusmyyneillä mainostaminen on lainvastaista.
  • Markkinoinnissa esitetyt asiaväitteet on kyettävä osoittamaan totuudenmukaisiksi. Asiaväite eroaa mainontaan tyypillisesti kuuluvasta tuotteen kehumisesta siten, että tosiasiaväite perustuu johonkin konkreettiseen, kehu taas on merkitykseltään yleisluonteeltaan. Esimerkiksi jos pesuaineen kerrotaan tappavan tietyn prosenttimäärän bakteereja, on väite kyettävä osoittamaan todeksi tutkimuksilla. Jos sen taas sanotaan tekevän ”erittäin puhdasta jälkeä”, riippuu väitteen paikkansapitävyys kuulijan omasta arviosta.

Myyjän velvollisuus on luovuttaa tavara ostajalle

Myyjän velvollisuus on luovuttaa tavara ostajalle joko sen myyntipaikassa tai jos fyysistä paikkaa ei ole, muiden toimitustapojen kautta. Ostajan velvollisuus toki on maksaa tuote. Myyjän ei tarvitse luovuttaa sitä ennen maksun saamista, ellei luoton saamisesta tai maksuaikataulusta ole sovittu erikseen. Tuote on luovutettava pääsääntöisesti viimeistään 30 päivän kuluessa myyntisopimuksen tekemisestä, ellei muusta luovutuspäivästä ole sovittu. Tuote on toimitettava riittävästi suojattuna ja pakattuna, jotta se kestää ehjänä perille saakka.

Myyjän vastaa myös tavaran laadusta

Myyjän velvollisuus on toimittaa kuluttajalle virheetön tuote, joka vastaa siitä etukäteen annettuja tietoja. Virheettömyys tarkoittaa muun muassa:

  • Tuotteen on vastattava niitä odotuksia, joita kuluttajalla voi siitä perustellusti olla siitä annetun kuvauksen, näytteen, mallin tai muiden tietojen perusteella.
  • Tuotteen on täytettävä viranomaisvaatimukset esimerkiksi tuoteturvallisuudesta.
  • Tuotteen mukaan on liitettävä riittävät käyttöohjeet, jolla varmistetaan, että kuluttaja osaa käyttää sitä oikealla tavalla.
  • Tuotteen kestoiän on oltava riittävä verrattuna siihen, mitä kuluttaja voi esimerkiksi hinnan ja laatulupausten perusteella odottaa.

Jos on epäselvää, johtuuko tuotteen toimimattomuus tai vika virheestä tai jostakin muusta syystä, on vastuu sen selvittämisestä myyjällä. Jotta myyjä voisi vapautua virhevastuustaan, on hänen kyettävä osoittamaan, että tuotteen toimimattomuus johtuu vaikkapa vääränlaisesta käytöstä tai tuotteen ohjeiden mukaisen hoidon laiminlyömisestä.

Käytetyn tavaran kaupassa pätee niin sanottu ”sellaisena kuin se on” -ehto. Käytetyn tavaran ei voida olettaakaan myyntihetkellä vastaavan uutta tuotetta, jonka vuoksi ostajan on tarkistettava tarkasti sen kunto. Myyjällä on kuitenkin virhevastuu myös käytetyn tavaran kaupassa, jos hän pimittää ostajalta tavaran kuntoon liittyvää oleellista tietoa, joka olisi muuten vaikuttanut ostajan ostopäätökseen.

Virhetapauksessa myyjä velvollisuus on joko korjata virhe, vaihtaa tuote virheettömään vastaavaan tai alentaa hintaa riippuen siitä, mitä hän ostajan kanssa sopii. Kauppa voidaan myös peruuttaa kokonaan.

Virhevastuunsa lisäksi myyjä voi vapaaehtoisesti myöntää tuotteelle ylimääräisen takuun. Takuu tarkoittaa sitoutumista vastaamaan tuotteen käyttökelpoisuudesta ja sen ominaisuuksista takuuajan verran, vaikka tuotteessa ei myyntihetkellä olisi ollut virhettä. Takuut ovat yleisesti käytetty keino myynnin edistämisessä ja markkinoinnissa erityisesti erilaisten elektroniikkalaitteiden myynnissä.

Myyjän velvollisuudet verkkokaupassa

Edellä mainitut velvollisuudet pätevät myös verkon kautta tehtyihin ostoksiin sekä muuhun etämyyntiin. Ulkomailta ostettaessa on muistettava, että ostoon sovelletaan pääasiassa myyjän kotimaan lainsäädäntöä. Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa pätevät toki melko pitkälti samat säännöt, mikä helpottaa ostamista.

On tärkeää ottaa huomioon, että etäkaupassa myyjän on myös lain mukaan tarjottava 14 päivän palautusoikeus. Tämä varmistaa, että ostaja voi tarkistaa tuotteen ja sovittaa sitä ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.

Privacy Policy